Vedtægter for Helsingør Gymnastik Forening. 

 

§ 1. Hvem er vi?

Foreningens navn er "Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne". Stiftet den 28. september 1984.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse eller en anden af bestyrelsen valgt adresse.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at udøve Idrætsgymnastik, samt udøve og fremme interessen for øvrige former for gymnastik for alle.

 

§ 3. Hvem er vi medlem af?

 Foreningen skal være tilslutte Gymdanmark (gymdk), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

 

§ 4. Hvem kan optages?

Som aktive eller passive medlemmer kan optages alle, der vil støtte og arbejde for foreningens formål.

 

§ 5. Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves af kassereren.

 

§ 6. Generalforsamlingen

Generalforsamling er foreningens højeste myndighed og der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i oktober. Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved udsending af mail på holdene samt annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men skal mindst indeholde:

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Formandens beretning

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretæren hgfsekr@kronborggymnasterne.dk senest to uger før generalforsamlingen.

 

§ 7. Valghandlingen

      Valg til bestyrelse, revisor og afstemninger om indkomne forslag afgøres af generalforsamlingen ved simpelt flertal, dvs. mindst halvdelen af de afgivne stemmer. 

  1. Afstemning foregår ved håndsoprækning
  2. Ved personvalg kan afstemningen foregå skriftligt, hvis det ønskes af et af de tilstedeværende medlemmer.
  3. Alle medlemmer, der har betalt det opkrævede kontingent og er fyldt 16 år, har stemmeret. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved en af forældrene.
  1. Alle med stemmeret er valgbare.

 

§8 Foreningens bestyrelse

   1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

   2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

   3. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 13 personer, dertil 2 suppleanter. 

      a. I lige år vælges et lige antal bestyrelsesmedlemmer, benævnt bestyrelsesmedlem 2,4,6 ect., for 2 år, dertil 1 suppleant for 1 år.

      b. I ulige år vælges et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, benævnt som 1,3,5 ect. for 2 år, dertil 1 suppleant for 1 år.

      c. Foreningen benytter ekstern revisor

   4. Kandidatur til bestyrelsen meldes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen

   5. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har såvel tale- som stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

   6. Bestyrelsesmøder afholdes hver 5 uge eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

       a. Møderne indkaldes af formand eller sekretær

       b. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

7. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver i foreningen.

8. Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige interne og eksterne ressourcer 

9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives referat af

    alle møder, og alle referater opbevares af sekretæren.

10. Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og en suppleant træder ind i bestyrelsen. Fratræder kassereren i 

      utide, udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til næste generalforsamling. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste

     generalforsamling.

11. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside eller efter aftale med kassereren

12. Udmeldelse jf. foreningens købsbetingelser, via mail info@kronborggymnasterne.dk

13. Bestyrelsen kan nedlægge gymnastikhold, som ikke senest én måned efter sæsonstart har mindst 8 betalende medlemmer tilmeldt.

 

§ 9. Regnskabsåret

      Regnskabsåret følger sæsonen, og afsluttes med udgangen af juli.

 

§10 Tegningsregler og hæftelse

1. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden samt yderligere et bestyrelsesmedlem.

2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

3. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler det enkelte medlem.

 

§ 11. Vedtægtsændringer

      Til ændringer af vedtægterne kræves 2/3 dele af de afgivne stemmer.

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

      Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 del af medlemmerne ønsker det. Begæring herom, vedlagt dagsorden, afleveres

      skriftligt til formanden, som sørger for at indkalde senest to uger efter at have modtaget begæringen.

 

§ 13. Opløsning af foreningen

       Foreningen kan kun opløses, hvis det vedtages af 2/3 dele af de fremmødte stemmeberettigede, på to, på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

       Foreningens aktiver tilfalder da Gymdanmark.

 

 

Vedtaget:
den 28.09.1984  

Ændret:
den 28.03.1987 

den 23.03.1993 
den 02.04.1997 
den 01.04.1998 
den 18.04.2001 
den 06.04.2005 
den 12.10.2005 
den 07.10.2010
den 05.02.2014
den 29.08.2017 
den 14.08.2019 
den 25.10.2020
den 31.10.2021