Vedtægter for Helsingør Gymnastik Forening.

§ 1. Foreningens navn er "Helsingør Gymnastik Forening Kronborggynasterne".

Stiftet den 28. september 1984.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse eller en anden af bestyrelsen valgt adresse.

§ 2. Foreningens formål er at udøve og fremme interessen for gymnastik, for alle.


§ 3. Foreningen skal være tilsluttet Dansk Gymnastik Forbund (DGF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) samt Helsingør Sports Union (HSU).

 
§ 4. Som aktive eller passive medlemmer kan optages alle, der vil støtte og arbejde for foreningens formål. Ind- og udmeldelse skal ske til foreningens kasserer. Bestyrelsen kan nedlægge gymnastikhold, som ikke senest én måned efter sæsonstart har mindst 8 betalende medlemmer tilmeldt.

§ 5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves af kassereren.


§ 6. Generalforsamling er foreningens højeste myndighed og der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i oktober. Den indkaldes med mindst 2 ugers varsel, ved udsending af mail på holdene samt annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men skal mindst indeholde:


1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol
3. Formandens beretning
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretæren hgfsekr@kronborggymnasterne.dk senest en uge før generalforsamlingen.

§ 7. Valg til bestyrelse, revisor og afstemninger om indkomne forslag afgøres af generalforsamlingen ved simpelt flertal, dvs. mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog kan afstemning ved personvalg foregå skriftligt, hvis det ønskes af et af de tilstedeværende medlemmer. Alle medlemmer, der har betalt det opkrævede kontingent og er fyldt 16 år, har stemmeret. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved en af forældrene. Alle med stemmeret er valgbare. 
 
§ 8. Foreningens bestyrelse består af 5, 7, 9, 11 eller 13 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og antallet af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Kandidatur til posten som kasserer og formand meldes til bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen
 
• Lige år, vælges kasserer, næstformand samt 1. og 3. bestyrelsesmedlem og 1. suppleant.
• Ulige år, vælges formand, sekretær samt 2. og 4. bestyrelsesmedlem og 2. suppleant.
 
Foreningen benytter ekstern revisor
 
Formanden eller sekretær sørger for indkaldelse af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 9. Regnskabsåret følger sæsonen, og afsluttes med udgangen af juli.


§ 10. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformand og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


§ 11. Til ændringer af vedtægterne kræves 2/3 dele af de afgivne stemmer.


§ 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 del af medlemmerne ønsker det. Begæring herom, vedlagt dagsorden, afleveres skriftligt til formanden, som sørger for at indkalde senest to uger efter at have modtaget begæringen.


§ 13. Foreningen kan kun opløses, hvis det vedtages af 2/3 dele af de fremmødte stemmeberettigede, på to, på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Foreningens aktiver tilfalder da Gymdanmark.


Vedtaget:
den 28.09.1984  

Ændret:
den 28.03.1987

den 23.03.1993
den 02.04.1997
den 01.04.1998
den 18.04.2001
den 06.04.2005
den 12.10.2005
den 07.10.2010
den 05.02.2014
den 29.08.2017 
den 14. 08.2019